Thursday, September 21, 2017

नाव - राहुल दौलत जाधव
विभाग - शेती व पशूपालन

 अॅझोला बेड साफ केला , पाॅलीहाॅउस मधले गवत काढले , टोकर काढले , गोट सावर्सिग केली ,स्टोअरटॅकचा कागद काढला , हयाद्रोकोनिकसगळे वस्तू साफ केले , सरांनी आम्हाला तळ्यात विहीर , बोर किती जाते ते सागितले ते खालीलप्रमाणे
3sesबोरची मोटर  सरासरी ७२००० लिटर पाणी देते ,विहीरची मोटर  सरासरी ९१,२०० लिटर पाणी देते
व दोनी मिळून १,६२,२०० दिवसाला पडते

काडी गवत काढले , हत्ती गवत २ फुट लावले ,कोबड्याचे वस्तू साफ केले , साॅइल लॅब साफ करण्यासाठी मदत केलीSunday, August 6, 2017

                                                    मशरूम                                                                                                                                            


                                ॐ जनार्दन नमः
सन २०१७-१८
प्रकल्प
विभाग : - शेती व पशुपालन
मार्गदर्शक शिक्षक :- श्री. लोखंडे सर , श्री तेजस सर.
प्रकल्प सरू करण्याची तारीख : - २५ :७:२०१७
 प्रकल्प समाप्ती दिनांक :- 
मार्गदर्शक शिक्षक :- श्री. लोखंडे सर , तेजस सर .
-: अनुक्रमणिका :-

अनु.क्रमांक
घटकाचे नाव
पृष्ठ क्रमांक

१)     
धिंगरी अळंबी च्या जाती

२)
धिंगरी अळंबी लागवड पध्द्त

अळंबी काढणी पध्द्त
 ३)
अळंबीवरील रोग व किडी

 ४)
अळंबी काढणी पध्द्त

५)
 पॅकिंग करण्याची पध्द्त

६)
अळंबी प्रकल्प छायाचित्रे
७)                   खर्च
८)             अळंबी प्रकल्प छायाचित्रे
१०)
निरीक्षण
१)
अनुमान
                                          धिंगरी अळंबी च्या जाती मुख्य तीन आहे       
 १}  प्लुरोटस साजर काजू
 2} प्लुरोटस इओस  
 } प्लुरोटस फ्लोरिडा
         इत्यादी जाती आहेत .

१)       धिंगरी अळंबी च्या जाती